پرقدرت شروع کن!

سلاح ها و شخصیت های افسانه ای خودت رو انتخاب کن و شروع به بازی کن!